Amsterdams Studentenprojectkoor (ASPK)

Dit unieke en schitterende operettekoor, het ASPK, is op zoek naar twee of meer enthousiaste bestuursleden om de organisatie van ons nieuwe project, ‘Het Eiland van Tulipatan’, over te nemen. Wij zijn een hechte studentenvereniging met ongeveer twintig leden die allemaal een passie delen voor theater en klassieke muziek. We heten iedereen van welke achtergrond dan ook welkom (en leeftijd – je hoeft geen student te zijn om je bij dit jonge en levendige koor aan te sluiten) om deel uit te maken van onze gezellige gemeenschap, ongeacht je zang- of acteerervaring.

This unique and shining operetta choir, the ASPK, is in search of two or more enthusiastic board members to take over the organization of our new project, Het Eiland van Tulipatan’. We are a closely knit student association of roughly twenty members who all share a passion for theater and classical music. We welcome anyone of any background (and age – you don’t have to be a student to join this young vivacious choir) to join our cozy community, regardless of your singing or acting experience.

Amsterdams Studentenprojectkoor (ASPK) zoekt bestuursleden / searching for board members!

Brengt studenten en amateurzangers/acteurs van verschillende achtergronden samen om een hartverwarmende voorstelling te creëren!

Brings students and amateur singers/actors together from diverse backgrounds to create a heartwarming performance (EN)!

BESCHIKBARE FUNCTIES / AVAILABLE POSITIONS:

Alle functies mogelijk: penningmeester, secretarisvoorzitter en algemeen bestuurslid.

Als bestuurslid breng je deze studenten en mensen met verschillende achtergronden (we zijn een mix van internationale en Nederlandse studenten en alumni) samen om een spetterend en hartverwarmend optreden te creëren waar we allemaal trots op zullen zijn. Dus als je een passie hebt voor het organiseren van projecten en een voorliefde voor zingen en acteren, dan is dit een geweldige kans voor jou om professionele ervaring op te doen terwijl je nieuwe mensen ontmoet en je artistieke vaardigheden en je netwerk in Amsterdam ontwikkelt.

chevron-gradient Bestuursleden

Het ASPK-bestuur is verantwoordelijk voor het veiligstellen van fondsen, professionele assistentie, repetitieorganisatie, theaterzoektocht en het verzekeren van de plezierige ervaring van de projectleden. Hiervoor heeft het bestuur een wekelijkse vergadering van 2 uur om te bespreken en taken te verdelen, naast een repetitie elke maandagavond om bij te wonen. Elk lid werkt individueel aan zijn taken, voor 2-3 uur per week, maar als er hulp nodig is, helpen de andere bestuursleden elkaar zodat we samen kunnen werken aan ons gemeenschappelijke doel. De taken van de bestuursleden zijn verdeeld op basis van hun vaardigheden:

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor het bewaken, vastleggen en uitvoeren van financiële taken.
 • De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met fondsen, professionals en locaties e-mails schrijven om de koorleden te informeren over evenementen van verschillende leden en wekelijks huiswerk. Het hoofd PR is meestal de secretaris, maar staat open voor elk gepassioneerd en ervaren lid van de raad van bestuur die deze rol van leidend extern imago, zoals posterontwerp, op zich wil nemen.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren van de taken binnen het bestuur, het overzicht houden over het hele project en ervoor zorgen dat alles goed verloopt, het assisteren van de andere bestuursleden en het uitvoeren van aanvullende communicatieve taken zoals het schrijven van e-mails en het informeren van het koor over belangrijke gebeurtenissen, problemen en updates.
 • Extra ledenEr zijn maximaal 2 extra plaatsen beschikbaar voor mensen die willen assisteren bij onderrollen, zoals communicatie met het koor en PR-taken.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een korte motivatie per e-mail, vergezeld van je cv in pdf-formaat, naar hetaspk@gmail.com.

All positions possible: treasurer, secretary, chair and general board member.

As a board member, you will bring together these students and people of different backgrounds (we’re a mix of International and Dutch students and alumni) in the creation of a spectacular and heartwarming performance we’ll all be proud of. So if you have a passion for organing projects, and a love of singing and acting, then this is a great opportunity for you to gain professional experience while meeting new people and developing your artistic skills and your network in Amsterdam.

chevron-gradient Board members (EN)

This unique and shining operetta choir, the ASPK, is in search of two or more enthusiastic board members to take over the organization of our new project, Het Eiland van Tulipatan’. We are a closely knit student association of roughly twenty members who all share a passion for theater and classical music. We welcome anyone of any background (and age – you don’t have to be a student to join this young vivacious choir) to join our cozy community, regardless of your singing or acting experience.

 • The Treasurer is responsible for monitoring, recording, and performing financial tasks.
 • The Secretary is responsible for communicating with funds, professionals, and venues as well as writing emails to inform the choir members about different members’ events and weekly homework. The head of PR is usually the secretary but it is open to any passionate and experienced member of the board who wishes to take on this role of leading external image, such as poster design.
 • The Chair is in charge of organizing the tasks within the board, maintaining an overview of the whole project and ensuring everything runs smoothly, assisting the other board’s members, and perform additional communicative tasks such as writing emails and informing the choir about important events, issues and updates.
 • Additional membersUp to 2 extra places are available for people who would like to assist with subroles, such as communication with the choir and PR tasks.

Are you interested? Send a short motivation by email, accompanied with your CV in PDF format, to hetaspk@gmail.com.

chevron-gradient Wat bieden wij?

 • Gratis deelname aan projecten
 • Opbouwen van Curriculum Vitae (CV)
 • Interne kennis over bestuurspraktijken
 • Bestuursbinding-bonanza
 • En een gepersonaliseerde draagtas

chevron-gradient What do we offer? (EN)

 • Free participation in projects
 • Building Curriculum Vitae (CV)
 • Internal knowledge about board practices
 • Board bonding bonanza
 • And a personalized tote bag

chevron-gradient Wat vragen wij?

 • 4-8 uur aandacht per week in totaal
 • Beschikbaarheid bij repetities
 • Goede communicatieve vaardigheden (Secretaris) of goede cijfervaardigheden (Penningmeester) – beide ontwikkel je bij het proeflezen van elkaars werk
 • Schrijven van professionele e-mails
 • Schrijven van gezellige e-mails voor de leden
 • Lezen van de statuten en documenten van het koor
 • Organisatievaardigheden
 • Teamvaardigheden en teamgeest
 • Bijwonen van wekelijkse vergaderingen (1-2 uur)
 • Initiatief om wekelijks actiepunten te doen, kosten gemiddeld 2 uur

chevron-gradient What do we ask? (EN)

 • 4-8 hours of attention a week in total
 • Availability at rehearsals
 • Good communication skills (Secretary) or good number skills (Treasurer) – you will develop both when proofreading each other’s work
 • Writing professional emails
 • Writing gezellig emails for the members
 • Reading of the choir statuten and documents
 • Organizational skills
 • Team skills and team spirit
 • Attendance at weekly meetings (1-2 hours)
 • Initiative in doing actiepunten on a weekly basis, costing on average 2 hours